Ogólne Warunki Handlowe

1. Definicje
 • Fach-Pak oznacza spółkę Fach-Pak Sp. z o.o. odpowiedzialną za utrzymanie strony internetowej www.fach-pak.com oraz jej podmioty powiązane, w tym Fach-Pak Sławomir Budrewicz, i Fach-Pak Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Słupsku (76-200), adres: ul. A. Grottgera 16C
 • Kupujący oznacza osobę fizyczną lub prawną składającą zamówienie na Produkt z oferty firmy FACH-PAK;
 • OWSiD oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw;
 • Produkt oznacza wszelkie towary i usługi oferowane przez Fach-Pak, które Kupujący nabywa od Fach-Pak;
 • Wada oznacza Wadę Istotną oraz Wadę Nieistotną;
 • Wada Istotna oznacza niezgodność Produktu z zaakceptowanym przez Fach-Pak zamówieniem złożonym przez Kupującego lub niniejszymi OWSiD, która uniemożliwia korzystanie z Produktu;
 • Wada Nieistotna oznacza niezgodność Produktu z zaakceptowanym przez Fach-Pak zamówieniem złożonym przez Kupującego lub niniejszymi OWSiD, która nie jest Wadą Istotną;
 • Zamówienie oznacza zamówienie Produktu oferowanego przez Fach-Pak złożone Fach-Pak przez Kupującego;
2. Uwagi ogólne
 • Niniejsze OWSiD są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Fach-Pak oraz jego serwisów internetowych, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy pomiędzy Fach-Pak a Kupującym. Istnieje możliwość wydrukowania niniejszych OWSiD bezpośrednio ze strony internetowej, jak również OWSiD udostępniane są w formacie PDF, który umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie.
 • Strona internetowa Fach-Pak dostępna jest pod adresem www.fach-pak.pl.
 • Zarządcą i podmiotem odpowiedzialnym za treści umieszczone na stronie internetowej www.fach-pak.pl (oraz na innych stron administrowanych przez Fach-Pak) jest spółka Fach-Pak Sp. z o.o.
 • Kontakt z Fach-Pak możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: [·]; telefonicznie: [·]; lub pisemnie na adres: [·].
 • Niniejsze OWSiD odnoszą się do wszystkich usług i dostaw z firmy FACH-PAK złożonych w formie elektronicznej, przez internet lub w innej formie.
 • OWSiD stanowią integralną część Zamówienia złożonego przez Nabywcę i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej, z zastrzeżeniem ich ewentualnych zmian.
 • Kupujący lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
3. Oświadczenia Kupującego
 • Kupujący oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne upoważnienia i pełnomocnictwa dozawarcia i wykonania niniejszej Umowy i podjął wszystkie czynności, wymagane prawem, dokumentami korporacyjnymi oraz przez organy spółki, celem skutecznego nabycia Produktów od Fach-Pak i wykonania transakcji.
 • Kupujący oświadcza, iż zaciągnięcie przez Kupującego zobowiązania objętego niniejszą Umową jest możliwe i nie stanowi naruszenia prawa lub jakichkolwiek zobowiązań Kupującego, w szczególności nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli Kupującego.
 • Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na liście klientów Fach-Pak oraz na stronie internetowej Fach-Pak. Opłata licencyjna za wykorzystanie logo Kupującego jest zawarta w cenie produktu.
4. Nabycie Produktu
 • W celu nabycia Produktu Kupujący składa Zamówienie dostarczając je do Fach-Pak.
 • W Zamówieniu Kupujący wskazuje:
 • zamawiany Produkt;
 • ilość Produktu;
 • miejsce dostawy;
 • sugerowany termin dostawy; oraz
 • inne informacje uzgodnione z Fach-Pak.
 • Kupujący w Zamówieniu może zaproponować Fach-Pak inne warunki lub dodatkowy zakres usług niż wskazane przez Fach-Pak w ofercie lub innych materiałach i informacjach Fach-Pak zachęcających do zawarcia transakcji. Fach-Pak nie ma obowiązku przyjęcia takich innych warunków i może odrzucić Zamówienie, a Kupującemu nie będą w tym zakresie przysługiwać żadne prawa lub roszczenia wobec Fach-Pak.
 • Fach-Pak może zaakceptować lub odrzucić Zamówienie według własnego uznania, a Kupującemu nie będą w tym zakresie przysługiwać żadne prawa lub roszczenia wobec Fach-Pak.
 • Odrzucenie przez Fach-Pak Zamówienia złożonego przez Kupującego nie skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Stronami, a Kupującemu nie będą w tym zakresie przysługiwać żadne prawa lub roszczenia wobec Fach-Pak.
 • Przez akceptację przez Fach-Pak Zamówienia złożonego przez Kupującego Strony zawierają umowę na warunkach określonych w zaakceptowanym przez Fach-Pak Zamówieniu oraz w niniejszych OWSiD. Po zaakceptowaniu Zamówienia przez Fach-Pak, Kupujący nie może jednostronnie zmienić Zamówienia ani umowy.
 • Zmiana lub wycofanie zamówienia w całości lub części może nastąpić wyłącznie za zgodą Fach-Pak. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Fach-Pak związanych z realizacją tego Zamówienia. W momencie wyrażenia przez Fach-Pak zgody na wycofanie Zamówienia, uważa że Strony rozwiązały zawartą Umowę za porozumieniem Stron.
 • Fach-Pak, akceptując Zamówienie złożone przez Kupującego informuje Kupującego o:
 • dostępności Produktu; oraz
 • terminach i sposobie dostawy Produktu.
5. Prawo własności do towaru
 • Do momentu całkowitego uregulowania wszelkich należności Kupującego wobec Fach-Pak, towar będący przedmiotem sprzedaży pozostaje własnością Fach-Pak.
6. Warunki płatności
 • Wszystkie kwoty wskazane przez Fach-Pak są kwotami netto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 • Cena za nabycie Produktu przez Kupującego jest płatna na podstawie faktury wystawionej przez Fach-Pak.
 • Kupujący będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska.
 • Fach-Pak doręcza faktury poprzez ich udostępnianie w formie elektronicznej. Akceptacja niniejszego OWSiD stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 • Kupujący może cofnąć akceptację na doręczanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, wysyłając odpowiednie oświadczenie do Fach-Pak.
 • Kupujący otrzymujący faktury przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Fakturę opiewającą na cenę Fach-Pak doręczy Kupującemu nie wcześniej niż w dniu, w którym Produkt ma zostać dostarczony Kupującemu.
 • Za termin zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Fach-Pak pełną kwotą ceny, powiększonej o właściwą stawkę podatku od towarów i usług VAT.
 • Kupujący ponosi wobec Fach-Pak odpowiedzialność za nieterminowe dokonywanie wszelkich należnych płatności, w szczególności, zobowiązany będzie do zapłaty odpowiednich odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.
 • Ewentualne reklamacja lub Wady zgłaszane przez Kupującego nie jest podstawą do nieuregulowania płatności za zakupiony wcześniej Produkt.
7. Dostawa
 • Terminy dostaw wskazywane przez Fach-Pak mają charakter informacyjny.
 • Dostawa odbywa się na warunkach EXW, chyba, że w Zamówieniu zaakceptowanym przez Fach-Pak wskazano inaczej.
 • Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp.
 • Kupujący zobowiązany jest do przejęcia towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Dostawcy. W przypadku opóźnienia w odbiorze Produktu w stosunku do terminu wskazanego przez Fach-Pak uznaje się, że Kupujący popadł w zwłokę.
 • W przypadku zwłoki w odbiorze Produktu, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Fach-Pak praw w tym zakresie.
 • Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Fach-Pak.
8. Przejście ryzyka i odpowiedzialność
 • Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go przez Fach-Pak upoważnionemu do odbioru towaru przedstawicielowi Kupującego, w tym przewoźnikowi.
 • W przypadku braku szczegółowych uzgodnień zaakceptowanych przez Fach-Pak, dostawa odbywa się wedle uznania Fach-Pak i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych i nie podlegają zwrotowi.
 • Fach-Pak zobowiązuje się dostarczyć Produkt terminowo, z należytą starannością wymaganą przy wykonywaniu usług tego rodzaju, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z niniejszymi OWSiU.
 • Fach-Pak nie ponosi odpowiedzialności za:
 • działania lub zaniechania osób trzecich
 • za ryzyko biznesowe związane z działalnością prowadzoną przez Kupującego oraz przydatność zamówionych Produktów w przedsiębiorstwie Kupującego;
 • działania lub zaniechania oraz ich skutki powstałe z przyczyn innych niż leżące wyłącznie po stronie Fach-Pak, w szczególności w efekcie działania siły wyższej.
 • Niezależnie od innych praw Fach-Pak, z uwzględnieniem postanowień niniejszego OWSiD, Fach-Pak uprawniony jest do przedłużenia wszelkich terminów, jeżeli przedłużenie takiego terminu:
 • nie leży wyłącznie po stronie Fach-Pak, w szczególności jest efektem działania siły wyższej;
 • wynika z wymagań postanowień rękojmi lub gwarancji, w szczególności nakładających obowiązek posłużenia się materiałami o określonych parametrach lub wykonawcami (dostawcami, usługodawcami) o określonych cechach.
 • Odpowiedzialność Fach-Pak ograniczona jest do niższej z następujących kwot:
 • do wartości rzeczywistej szkody powstałej po stronie Kupującego (damnum emergens); lub
 • do wysokości ubezpieczenia wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz Kupującego.
9. Odbiór Produktu. Wady.
 • Strony postanawiają, iż w związku z udzieloną przez Fach-Pak gwarancją wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktu. W przypadku gdy stroną umowy jest Konsument – wyłączenie rękojmi za wady Produktu ma zastosowanie tylko wówczas, gdy nie narusza to praw konsumentów określonych we właściwych przepisach prawa, w tym szczególności w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta.
10. Gwarancja
 • Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na wady fabryczne Produktów.
 • Kupujący sprawdzi Produkt dostarczony przez Fach-Pak pod względem ilościowym i jakościowym w chwili jego dostawy.
 • W razie stwierdzenia Wad lub braków Produktu, Kupujący:
  • w dniu dostarczenia Produktu Kupującemu przez Sprzedawcę sporządzi protokół odbioru, w którym w szczególności Kupujący określi datę dostarczenia Produktu, jego stan techniczny oraz wady lub braki w zależności od tego, co znajdzie zastosowanie („Protokół”); oraz
  • w terminie 2 dni doręczy Sprzedawcy reklamację na piśmie, pod rygorem nieważności, do której załączony zostanie Protokół.
 • W przypadku stwierdzenia, w dniu dostarczenia Produktu Kupującemu, że Produkt jest obarczony Wadami, Kupujący ujawni w Protokole wyczerpującą i ostateczną listę Wad. Kupujący, po sporządzeniu Protokołu, nie będzie uprawniony do podnoszenia, iż Produkt obarczony jest Wadami lub brakami innymi niż ujawnione w Protokole.
 • Po odbiorze Produktu przez Kupującego, w przypadku stwierdzenia w dniu dostarczenia Produktu Kupującemu, że Produkt jest obarczony Wadami lub brakami, Kupujący w terminie 2 dni doręczy Sprzedawcy reklamację na piśmie, pod rygorem nieważności, do której załączony zostanie Protokół.
 • W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż Kupujący nie będzie uprawniony do odmowy odbioru Produktu, tj. odmowa odbioru Produktu w przypadku, w którym Produkt obarczony jest Wadami lub brakami, uważana będzie za popadnięcie przez Kupującego w zwłokę.
 • W przypadku naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek postanowień niniejszego punktu 9, Sprzedawca uprawniony będzie do uznania Produktu za dostarczony Kupującemu i odebrany przez Kupującego bez zastrzeżeń w dacie, w której Produkt dostarczony został Kupującemu.
 • Sprzedawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Kupujący doręczył Sprzedawcy reklamację na piśmie wraz z Protokołem, zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i udzielić Kupującemu odpowiedzi na piśmie, wskazując, czy reklamację uznaje, a w razie uznania, podać sposób jej załatwienia.
 • W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, w zakresie stwierdzonych przez Kupującego w sposób określony powyżej Wad lub braków, Sprzedawca, według własnego uznania:
  • usunie braki w zakresie dostarczonego Produktu, w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przez Sprzedawcę; lub
  • wymieni Produkt obarczony Wadami na Produkt wolny od Wad w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przez Sprzedawcę lub w terminie dłuższym niż wskazany powyżej, jeżeli przedłużenie terminu jest konieczne z uwagi na niemożliwość wykonania odpowiednich prac, dokonania zakupu lub dostawy materiałów lub wykonania określonych usług; lub
  • doprowadzi do odpowiedniego obniżenia ceny za całość zamówienia, uwzględniając w całości lub w części Wady lud braki zgłoszone przez Kupującego.
11. Cesja
 • Fach-Pak może dokonać cesji praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy zawartej z Kupującym na rzecz podmiotu z grupy Fach-Pak (powiązanego osobowo lub kapitałowo z Fach-Pak bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Kupującego).
 • Kupujący może dokonać cesji praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w przypadku uzyskania uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Fach-Pak.
12. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów
 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Fach-Pak a Kupującym jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory związane z zawartą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Fach-Pak.
13. Zgody
 • Wszelkie akceptacje lub zgody wymagane zgodnie z niniejszym OWSiD powinny być udzielone na piśmie lub w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
 • Brak odpowiedzi nie może być traktowany jako wyrażenie zgody lub akceptacja (np. Zamówienia).
14. Przetwarzanie danych
 • Firma FACH-PAK w ramach relacji biznesowych posiada prawo do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania wymaganych danych osobowych Klienta. Dokonując zamówienia Klient akceptuje ogólne warunki handlowe i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • 15. Postanowienia końcowe
 • Stosunki prawne z Nabywcą reguluje wyłącznie prawo polskie. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Dostawcy.
OWSiD powyższej treści obowiązują dla zamówień Złożonych od dnia 20.11.2018r.